Primary content
Xem nội dung này trong
Nghe trang này trong
 

Biết mình bị ung thư có thể làm quý vị bàng hoàng và căng thẳng.

Quý vị có thể không biết phải làm gì hoặc tìm tới ai.

T.I.P.S. - T.I.P.S viết tắt của bốn chữ Team, Involvement, Plan, Support nghĩa là Nhóm, Tham gia, Kế hoạch, Hỗ trợ - là chỉ dẫn gồm bốn điểm nhằm giúp quý vị nói chuyện với bác sĩ, và cuối cùng là giúp quý vị quản lý việc chăm sóc bệnh ung thư của mình.

Biết được cách nhóm chăm sóc ung thư đa ngành bắt đầu làm việc ra sao với những người mới có chẩn đoán bị ung thư và nhóm duyệt xét các kế hoạch chữa trị trong quá trình hoặc sau khi điều trị.
Học hỏi thêm >
Học hỏi thêm về cách tham gia vào việc chữa trị ung thư cho mình và có những quyết định dựa trên hiểu biết sự việc.
Học hỏi thêm >
Biết bước kế tiếp của kế hoạch điều trị cho quý vị và biết cần liên lạc với ai. Kế hoạch điều trị sẽ giúp quý vị biết điều gì diễn ra kế tiếp và ai sẽ là những người liên lạc chủ chốt cho quý vị.
Học hỏi thêm >
Chẩn đoán bị ung thư có thể tác động đến nhiều lãnh vực trong đời sống quý vị, và điều quan trọng là có những người xung quanh có thể giúp hỗ trợ quý vị.
Học hỏi thêm >
T.I.P.S. nghĩa là gì?

Khi chẩn đoán bị ung thư, có rất nhiều thông tin có sẵn để giúp quý vị tìm hiểu về căn bệnh của mình.

Tuy thế, vẫn còn nhiều điều chưa biết và quý vị có thể không biết phải làm gì hoặc tới đâu để được giúp đỡ.

Nói chuyện với bác sĩ của quý vị về bốn lãnh vực chăm sóc này vì nó có thể cải thiện kinh nghiệm của quý vị, và có thể giúp quý vị được hỗ trợ tốt hơn:

  • Nhóm – Quý vị có sự chăm sóc được giám sát bởi một nhóm chăm sóc ung thư đa ngành.
  • Tham gia – Hiểu biết sự việc và tham gia vào các quyết định về việc chăm sóc cho quý vị.
  • Kế hoạch – Biết bước kế tiếp của việc điều trị cho quý vị và biết cần liên lạc với ai.
  • Hỗ trợ –Biết các nhân viên và dịch vụ có sẵn để hỗ trợ quý vị.
Tôi làm thế nào để sử dụng T.I.P.S.?

Mang theo mình cuốn tài liệu T.I.P.S. hoặc tờ thông tin khi quý vị tới cuộc hẹn với bác sĩ điều trị của mình.

Hỏi bác sĩ từng mục một và bác sĩ sẽ thảo luận các mục đó với quý vị và cung cấp thông tin phù hợp nhất cho quý vị.

Việc chữa trị và chăm sóc có thể cần quý vị phải đi khám nhiều bác sĩ và các chuyên viên y tế khác.

Giữ tài liệu 'T.I.P.S.’ bên mình làm bản chỉ dẫn cho các cuộc thảo luận mà quý vị có thể cần đến trong quá trình được chăm sóc.

Các bước kế tiếp:

Đọc thêm về từng mục T.I.P.S. dưới đây, rồi nói chuyện với bác sĩ của quý vị để hiểu rõ hơn việc chữa trị ung thư và chăm sóc cho quý vị.

Know the Tips: Team

Biết được cách nhóm chăm sóc ung thư đa ngành bắt đầu làm việc ra sao với những người mới có chẩn đoán bị ung thư và nhóm duyệt xét các kế hoạch chữa trị trong quá trình hoặc sau khi điều trị.

TIPS: involvement in your cancer care

Học hỏi thêm về cách tham gia vào việc chữa trị ung thư cho mình và có những quyết định dựa trên hiểu biết sự việc.

Know your cancer TIPS: Plan

Biết bước kế tiếp của kế hoạch điều trị cho quý vị và biết cần liên lạc với ai.

Know the Tips: Cancer Support

Chẩn đoán bị ung thư có thể tác động đến nhiều lãnh vực trong đời sống quý vị, và điều quan trọng là có những người xung quanh có thể giúp hỗ trợ quý vị.

Learn more about T.I.P.S. - a four-point guide to help you have better conversations with your patient about their cancer care.

Previous section Learn about cancer Next section Nhóm chăm sóc ung thư đa ngành