Mesothelioma

Điều trị (Treatment) star_border Save this page

Có nhiều cách để điều trị ung thư

Điều quan trọng là biết được việc điều trị của quý vị gồm những gì và các tác dụng phụ khả hữu.

Mục này có thông tin về các kế hoạch điều trị, loại điều trị, tác dụng phụ của việc điều trị, và những gì xảy ra khi điều trị kết thúc.

Choose the option that best suits your situation