Penile cancer

Phản ứng phụ (Side effects) star_border Save this page

Có nhiều tác dụng phụ mà người ta có thể bị trong khi chữa bệnh ung thư.

Không phải tất cả mọi người đều bị các tác dụng phụ giống nhau và một số người bị tác dụng phụ nghiêm trọng hơn những người khác.

Các tác dụng phụ quý vị bị tùy thuộc vào một số điều, kể cả loại ung thư của quý vị và phương pháp điều trị cho quý vị.

Phần này cho quý vị thông tin về các triệu chứng hoặc tác dụng phụ có thể có. Bác sĩ hoặc y tá có thể cho biết quý vị có thể bị loại nào.

Choose the option that best suits your situation